Polityka prywatności Serwisu internetowego

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez Serwis (funkcjonujący pod adresem: www.motherandchildstartupchallenge.pl) informacji na Twój temat, w tym danych osobowych.

Polityka kierowana jest do osób, które samodzielnie korzystają z Serwisu.

Polityka wskazuje w szczególności informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Ilekroć w Polityce jest mowa o danych osobowych, przetwarzaniu, administratorze, podmiocie przetwarzającym, odbiorcy, zgodzie, organie nadzorczym – pojęcia te rozumie się zgodnie z ich definicjami zawartymi w RODO.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika (definicja poniżej) z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Jeśli nie jesteś Użytkownikiem Serwisu – nie przetwarzamy Twoich danych z wyjątkiem danych uzyskanych w związku z korzystaniem
 z plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych określa Polityka
Cookies.

1. Definicje

1) Administrator – Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, REGON 000288395, NIP 5250008471, KRS0000050095
2) Polityka – niniejsza Polityka prywatności
3) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.motherandchildstartupchallenge.pl
4) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych
w Polityce.

2. Kontakt z Administratorem
Może Pan/i kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
1) kierując pismo na adres jego siedziby wskazany w pkt 1;
2) elektronicznie:
a) za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: dyr@imid.med.pl;
b) za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /IMiDWarszawa/SkrytkaESP.

Instytut ponadto wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym może się Pan/ikontaktować w sprawach przetwarzania Pana/i danych osobowych.

Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@imid.med.pl lub pisemnie na adres siedziby Instytutu.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Serwisie

1) w przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez
Administratora:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

2) w przypadku Użytkowników, którzy skorzystali z formularzy kontaktowych
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom możliwości zgłoszenia się z wykorzystaniem formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w przypadku gdy Użytkownik poda więcej danych niż niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika udzielona przez wyraźne działanie Użytkownika polegające na podaniu danych fakultatywnych
i ich przesłaniu Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO);
c) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

3) w przypadku Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych
a) w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia
stosowanych funkcjonalności;
c) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
Dane osobowe pozyskiwane są w Serwisie poprzez:
1) dobrowolne wprowadzenie w formularzach udostępnianych w Serwisie;
2) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies; szczegóły dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce cookies.
Skorzystanie z formularzy udostępnianych w Serwisie wymaga podania Danych osobowych
niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi. Użytkownik
może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie
danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania,
a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest
dobrowolne.

4. Okres przetwarzania Danych osobowych
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
Co do zasady dane przetwarzane są:
1) przez czas świadczenia usługi, lub
2) do czasu wycofania wyrażonej zgody, lub
3) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń lub okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
5. Uprawnienia Użytkownika
Użytkownikowi przysługuje prawo do:
1) dostępu do danych osobowych;
2) sprostowania danych osobowych;
3) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
4) ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administratorowi nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik może tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez iod@imid.med.pl.

Jeśli uważa Pan/i, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, może Pan/i złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Odbiorcy Danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie odpowiedniej umowy
i po zastosowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych służących ich zabezpieczeniu, w szczególności będą to:
1) podmioty świadczące usługi: doradztwa prawnego, audytu, kurierskie lub pocztowe, księgowo-rozliczeniowe;
2) podmioty będące dostawcami usług IT, oprogramowania używanego do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów,
w tym celów marketingowych.

7. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG
8.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu
Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z
zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
8.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych
osobowych;
8.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję
Europejską;
8.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy.
8.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza
EOG na etapie ich zbierania.

8. Bezpieczeństwo Danych osobowych
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

9. Zmiany Polityki prywatności
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 6.06.2024 r

Polityka Cookies

 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Instytut matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie.

  § 1 Definicje

  1. Administrator – oznacza Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie 01-211, ul. Kasprzaka 17a, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

  3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

  4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

  5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.motherandchildstartupchallenge.pl

  6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

  7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  § 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  o Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane

  informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  o Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  § 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

  o dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

  2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

  3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

  4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

  § 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: o Przeglądarka Internet Explorer o Przeglądarka Mozilla FireFox o Przeglądarka Chrome o Przeglądarka Safari o Przeglądarka Opera

  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zostań Partnerem!

Uzupełnij poniższy formularz kontaktowy.
Skontaktujemy się z Tobą niebawem.
Informacje kontaktowe:
Dane firmy:
Wybierz z listy preferowany rodzaj Partnerstwa:

Become a Partner!

Please fill out the contact form below.
We will get in touch with you shortly.
Contact Information:
Company's Details:
Please select your preferred type of partnership from the list: