Regulamin strony internetowej

Definicje:

Strona internetowa – strona internetowa www.mcsc.pl
Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej

§1 [Właściciel / Administrator]

1. Właścicielem i Administratorem strony internetowej
www.motherandchildstartupchallenge.pl (zwanej dalej „Stroną”) jest Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, REGON 000288395, NIP 5250008471, KRS 0000050095 (zwany dalej „Administratorem”).
2. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tę stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej.
3. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, proszony jest o jej opuszczenie.
4. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania
odrębnej umowy.

§2 [Prawa własności intelektualnej]

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność Instytutu Matki i Dziecka lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.

2. Bez uprzedniej zgody Administratora, użytkownik nie może:

 • wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych;
 • modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi

lub strony internetowe osób trzecich).

§3 [Usługi]

1. Administrator świadczy w ramach niniejszej strony internetowej usługi:

 1. wyświetlania treści i informacji o inicjatywie Mother and Child Startup Challenge w tym o danych kontaktowych,
 2. możliwości nawiązania kontaktu z Organizatorem,
 3. udostępnienia formularza do zgłoszeń do konkursu,
 4. udostępnienia formularza dla potencjalnych partnerów.

2. Dostęp do Strony jest bezpłatny.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.

§4 [Warunki techniczne]

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:

 1. komputer z dostępem do sieci Internet;
 2. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookie;

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.

3. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§5 [Reklamacje i odpowiedzialność]

1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.

2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:

 1. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji;
 2. przesłane na adres e-mail: startupchallenge@imid.med.pl

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.

5. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§6 [Udostępnienie informacji]

Użytkownik niniejszej strony internetowej udostępnia informacje, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce
prywatności Polityka Prywatności.

§7 [Dane osobowe]

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są w Polityce prywatności.

2. Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej proszony jest o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności.

§8 [Ustalenia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby zgłaszającego.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.

4. Regulamin dostępny jest na Stronie.

5. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

§9 [Kontakt]

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

 • w formie elektronicznie na adres e-mail: startupchallenge@imid.med.plOstatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 6.06.2024 r.

Zostań Partnerem!

Uzupełnij poniższy formularz kontaktowy.
Skontaktujemy się z Tobą niebawem.
Informacje kontaktowe:
Dane firmy:
Wybierz z listy preferowany rodzaj Partnerstwa:

Become a Partner!

Please fill out the contact form below.
We will get in touch with you shortly.
Contact Information:
Company's Details:
Please select your preferred type of partnership from the list: